Nytt i Naust og Øygarden næringsutvikling

Nyetablerte Øygarden næringsutvikling var på rundtur på søre Sotra og så på næringsaktivitet i fleire naust til medlemar av Nytt i Naust. Dei arbeide for tida med ein plan for næringsstrategi for Øygarden. Denne heng også saman med arbeidet med ny samfunnsplan for Øygarden.

Her dei i god dialog i Timbervika i Telavåg, der det no er eit flott selskapslokale i naustet.

https://www.facebook.com/Timbervika/events

Anita Fedøy NNN, Anita Mannes ØN, Gisla Borgstein Jonsson, Hanne Misje Lokøy ØN og Richard Midttveit

 

Nye retningslinjer for planlegging i strandsonen er vedteken av regjeringa.

Regjeringa skriv i mai at «Nye retningslinjer for planlegging i strandsonen gir økt lokalt handlingsrom og mer verdiskaping i distriktene»

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-retningslinjer-for-planlegging-i-strandsonen-gir-okt-lokalt-handlingsrom-og-mer-verdiskaping-i-distriktene/id2850357/

I Vestland fylke er desse områda i sone 2. Del av Alver (Lindås og Meland), Askøy, Bergen, Bjørnafjorden (tidligere Os), Øygarden.

I desse områda vil det verta utfordringar med ny aktivitet  strandsona. Slik er ordlyden som kan gje ein liten åpning.

«Vurderingen vil være avhengig av hva slags type tiltak det gjelder. Det kan være grunnlag for å tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, naust, næringstiltak og sjørettede reiselivsanlegg. Det kan også være grunnlag for å tillate bruksendring av verneverdige naust og sjøboder til næringsformål og allmennyttige formål.»

Veiledar for bruksendring av naust. Nytt i Naust får sak opp i Stortinget.

Tysdag 24. november 2020 vert ein merkedag for gamle naust.

Etter mange års arbeid frå Nytt i Naust,  går no Stortinget  inn for at det skal utarbeidast ein veiledar for bruksendring av eldre bygg. Forslaget kjem frå Fremskrittspartiet, men det får full støtte av Arbeiderpartiet og regjeringspartia. 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-088s/

Slik er teksten i Stortingsdokument. Kopi frå dokument

Stortinget ber regjeringen utarbeide en veileder for hvordan man kan ta vare på eldre bygg gjennom bruksendring til ny aktivitet.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viser til at det har vært et prosjekt i Vestland som nå heter «Naustforeninga nytt i naust» og tidligere «ny næring i gamle bygg». Dette var for å lage en modell for å sikre at eldre bygg bygd for en annen tid kunne omgjøres til ny aktivitet slik at disse blir vedlikeholdt. Disse medlemmer mener at dette er en viktig problemstilling og ønsker at prosjektet blir vurdert til å danne inspirasjon for en nasjonal veileder for kommunene om å lettere få godkjent bruksendringer for å sikre formålet. Om regjeringen i dette arbeidet ser behov for lovendringer er disse medlemmer positive til å få forslag til lovendringer som lettere gjør det mulig å ta vare på kystkulturen.