Sangoltshopen. Grindanaustet frå midten av 1800-talet er gjennreist etter 12 år på lager.

Naustforeininga Nytt i Naust er ansvarleg for gjennreisinga av dette grindanaustet som vart demontert i 2010. Naustet var godt brukt så der er nye sperrer og kledning på tre veggar. Langveggen på bilete er orginal og festa med trepluggar. Helletaket og rundt halvparten dei ca 650 dugnadstimane er utført av ungdomar.  Arbeidet er støtta av Sund sogelag, Øygarden kommune, Vestland fylkeskommune og Kulturminnefondet.

Årsmøte 2022. Bergen Kystkultursenter.

Stortingsrepresentant Odd Harald Hovland for Ap kom på årsmøte om delte sine utfordringar om arbeidet med strandsona.

Her er Naustforeninga sin konklusjon  etter årsmøte.

Naustelaget må følge opp og synleggjere flotte og byggjande  restaureringstiltak – det vere seg næring eller bustad – som vert realisert i Vestlandskommunane.

Og så må vi også synleggjere planprosessar eller enkeltsaker som er hinsides all fornuft gjennom aktiv bruk av lokalmedia og sosiale media.  Så må vi dyktiggjøre søkjarar i det å bygge opp gode søknader og gode saker.

Og så må vi bygge alianser med organ/lag/etatar som  vi har felles interesse med. Til dømes kulturminnesektor både lokalt og på fylket,  turforeninger, Forbundet Kysten osv.

Vi har ei god sak : Riksantikvaren meiner at kystkulturen bokstaveleg rotnar på rot. Det er ein viktig nasjonal aktør – som diverre sålangr har hatt fokus på bondekulturen. Men no har dei oppdaga forfallet : 70 % av bygningsmassen er i faresonen.

Men nausteflokken har ikke eit bondelag til å ivareta interessene sine overfor myndigheiter og finansieringssystem.   Og fiskeri- og laksemilliardærane som burde sjå kva som er i ferd med å skje, er vel  mest opptekne av å telle pengane i i pengebingen sin ?

 

 

Nytt i Naust og Øygarden næringsutvikling

Nyetablerte Øygarden næringsutvikling var på rundtur på søre Sotra og så på næringsaktivitet i fleire naust til medlemar av Nytt i Naust. Dei arbeide for tida med ein plan for næringsstrategi for Øygarden. Denne heng også saman med arbeidet med ny samfunnsplan for Øygarden.

Her dei i god dialog i Timbervika i Telavåg, der det no er eit flott selskapslokale i naustet.

https://www.facebook.com/Timbervika/events

Anita Fedøy NNN, Anita Mannes ØN, Gisla Borgstein Jonsson, Hanne Misje Lokøy ØN og Richard Midttveit

 

Nye retningslinjer for planlegging i strandsonen er vedteken av regjeringa.

Regjeringa skriv i mai at «Nye retningslinjer for planlegging i strandsonen gir økt lokalt handlingsrom og mer verdiskaping i distriktene»

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-retningslinjer-for-planlegging-i-strandsonen-gir-okt-lokalt-handlingsrom-og-mer-verdiskaping-i-distriktene/id2850357/

I Vestland fylke er desse områda i sone 2. Del av Alver (Lindås og Meland), Askøy, Bergen, Bjørnafjorden (tidligere Os), Øygarden.

I desse områda vil det verta utfordringar med ny aktivitet  strandsona. Slik er ordlyden som kan gje ein liten åpning.

«Vurderingen vil være avhengig av hva slags type tiltak det gjelder. Det kan være grunnlag for å tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, naust, næringstiltak og sjørettede reiselivsanlegg. Det kan også være grunnlag for å tillate bruksendring av verneverdige naust og sjøboder til næringsformål og allmennyttige formål.»