Om Naustforeninga Nytt i Naust

Naustforeininga Nytt i Naust vil arbeide for:

 • Sikring av det særprega kulturmiljøet, dei eldre bygningar og aktiviteten i strandsona.
 • Ta bygningane i bruk til ny næringsverksemd for bevaring og berekraftig utvikling
 • Skape motivasjon, trivsel og drivkraft til ny aktivitet

Naustforeininga Nytt i Naust skal:

Vera eit nettverk for eigarar av bygningar i og nær strandsona.

Fremje saker overfor myndigheiter og andre interessentar på vegne av medlemmane.

Arbeidsområda for Naustforeininga Nytt i Naust er:

 • Myndigheitspåverknad – politisk påverknad på prioriterte område
 •  Samarbeide innan produktutvikling og marknadsføring
 •  Rådgjeving
 • Forsking, kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og nettverksbygging
 • Møteplass for medlemmene, næringsliv og forvaltninga
 • Utdeling av prisar
 • Sosialt samvær
 • Kommunisere på vegne av medlemmene med forvaltninga i kommunane, fylkeskommunen og Fylkesmannen
 • Finne realistiske moglegheiter og mål for næringsverksemd i bygga